Regulamin głosowania elektronicznego PTPS

(uchwalony przez Zarząd PTPS w dniu 25. września 2006 r.)

§ 1

Zarząd PTPS podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu głosowania drogą internetową i zawiadamia o tym wszystkich członków Towarzystwa.

§ 2

W głosowaniu elektronicznym może wziąć udział każdy członek zwyczajny lub honorowy Towarzystwa.

§ 3

Zarząd każdorazowo powołuje Komisję ds. głosowania elektronicznego zwaną dalej Komisją.

§ 4

Komisja ustala termin i treść karty do głosowania. Zawiadomienie o ustalonym terminie oraz treść karty do głosowania zamieszczana jest na stronie internetowej Towarzystwa. Dodatkowo zawiadomienie rozsyłane jest drogą elektroniczną do wszystkich uprawnionych nie później niż dwa tygodnie przed terminem głosowania.

§ 5

Komisja wysyła uprawnionym kartę do głosowania w przeddzień głosowania.

§ 6

Każdy uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos. Głosowanie jest bezpośrednie, a jeśli dotyczy spraw osobowych jest także tajne.

§ 7

Głos jest ważnie oddany, jeśli poprawnie wypełniona karta do głosowania zostanie zarejestrowana w terminie ustalonym i ogłoszonym przez Komisję.

§ 8

Obliczenie wyników głosowania następuje na posiedzeniu Komisji, które odbywa się nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zakończonym głosowaniu.

§ 9

Wynik głosowania ogłaszany jest na stronie internetowej Towarzystwa najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu obliczenia głosów przez Komisję.

§ 10

Protesty wyborcze mogą być zgłaszane do Komisji w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 11

Komisja sporządza protokół ze swoich prac i przekazuje go Zarządowi Towarzystwa, po czym następuje samoczynne rozwiązanie się Komisji.