Statut

 

Statut Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

Adres PTPS: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

konto PTPS: Bank PeKaO SA I Oddz. w Krakowie nr: 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, w skrócie PTPS, zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. W kontaktach z zagranicą zamiast nazwy polskiej Towarzystwo może używać nazwy w języku angielskim – Polish Synchrotron Radiation Society, w skrócie PSRS.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towarzystwo ma prawo przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Towarzystwa, dane tele-adresowe oraz identyfikacyjne.
 6. Ilekroć w Statucie jest mowa o Walnym Zebraniu, Zarządzie, czy Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć władze Towarzystwa określone w Rozdziale IV.

Rozdział II. Cele i środki działania

 1. Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego (PS) i laserów na swobodnych elektronach (FEL) oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce.
 2. Realizacja celów statutowych Towarzystwa może następować w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

a) organizowanie i współorganizowanie otwartych seminariów i konferencji w celu propagowania wiedzy na temat PS i FEL oraz możliwości badawczych związanych z ich wykorzystaniem,
b) organizowanie szkół dla młodych naukowców i studentów z udziałem wykładowców polskich jak i z zagranicznych laboratoriów wykorzystujących PS i FEL,
c) zbieranie i dostarczanie informacji na temat międzynarodowych szkół i spotkań dotyczących PS i FEL,
d) prowadzenie działalności popularyzującej przez publikacje, odczyty, kursy, wycieczki, wspieranie organizacji konkursów naukowych i edukacyjnych, itp.
e) organizowanie finansowej pomocy umożliwiającej młodym naukowcom uczestniczenie w międzynarodowych szkołach, konferencjach i spotkaniach,
f) pomoc w organizowaniu dostępu polskich naukowców do źródeł PS i FEL, w tym poprzez przyznawanie stypendiów dla młodych naukowców na realizację sesji pomiarowych z wykorzystaniem PS i FEL w kraju i za granicą,
g) utrzymywanie kontaktów naukowych z towarzystwami promieniowania synchrotronowego w innych krajach,
h) tworzenie sekcji i komisji do wykonywania określonych zadań,
i) zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli Towarzystwa,
j) popieranie i nagradzanie badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego,
k) działalność wydawniczą.

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

  1. Działalność Towarzystwa opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.
  2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
d) członków sympatyków.

  1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel polski lub innego państwa, który zgłosi pisemną deklarację wstąpienia do Towarzystwa, zobowiązuje się do popierania jego celów i aktywnego działania na rzecz ich realizacji, oraz terminowego opłacania składek.
  2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja, instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, lecz zgodnie ze swym statutem i regulaminem mogąca przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa poprzez wspieranie jego działalności i udzielanie pomocy rzeczowej bądź materialnej Towarzystwu po złożeniu pisemnej deklaracji. Osoba prawna, organizacja lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
  3. Członkiem honorowym może zostać wybitny naukowiec polski lub zagraniczny mający znaczne osiągnięcia w prowadzeniu i propagowaniu badań z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego lub w pokrewnej dziedzinie badań. Może to być także osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu.
  4. Członkiem sympatykiem Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel polski lub innego państwa, który zgłosi pisemną deklarację członka sympatyka i zobowiązuje się do popierania działalności Towarzystwa.
  5. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
  6. Obowiązkiem członka zwyczajnego Towarzystwa jest:

a) aktywny udział w pracach Towarzystwa,
b) realizacja celów statutowych Towarzystwa,
c) przestrzeganie postanowień statutowych i uchwał władz Towarzystwa,
d) regularne opłacanie składek członkowskich.

  1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
c) udziału we wszystkich formach integracji środowiskowej organizowanej przez Towarzystwo,
d) korzystania ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w organizowanych i współorganizowanych przez Towarzystwo konferencjach, szkołach i sympozjach.

  1. Członek wspierający ma uprawnienia określone w pkt. 17 lit. b) i c).
  2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
  3. Członek sympatyk ma uprawnienia określone w pkt. 17 lit. b) i c) oraz uczestniczy w obradach Walnego Zebrania Towarzystwa z głosem doradczym.
  4. Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 4 (czterech) lat,
c) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
d) śmierci członka, a w przypadku osoby prawnej albo organizacji, albo instytucji nie posiadającej osobowości prawnej – likwidacji tego podmiotu.

  1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia o uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

  1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór następuje przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
  2. Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
b) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka zwyczajnego lub skreśleniu z listy członków,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) określanie wysokości składek członkowskich,
h) ustalanie planów działań,
i) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa,
j) ustalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,
k) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Towarzystwa.

  1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie regulują tych kwestii odmiennie.
  2. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a przy obecności dowolnej liczby uprawnionych do głosowania – w drugim terminie, przypadającym piętnaście minut po pierwszym terminie.
  3. Walne Zebranie może przeprowadzić wybory władz Towarzystwa oraz podejmować uchwały w trybie obiegowym poprzez głosowanie drogą elektroniczną, przy czym głosowanie takie jest ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w jednym terminie, w określonym ograniczonym czasie zaś głosy przyjmowane są i obliczane zgodnie z regulaminem głosowania drogą elektroniczną.
  4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
  5. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  6. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata, a sprawozdawcze raz w roku.
  7. Termin zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd i powiadamia członków Towarzystwa co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia.
  8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, złożony na piśmie Zarządowi, z podaniem przedmiotu obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w terminie 3-miesięcznym od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  9. Walne Zebranie może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek uczestnik zebrania może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywanie prawa głosu przed lub po lub w toku posiedzenia.

  1. W skład Zarządu wchodzi 9 – 11 osób. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd uzupełnia skład spośród członków zwyczajnych Towarzystwa na okres do końca kadencji. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogółu członków Zarządu pochodzących z wyboru.
  2. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie oddzielnie, a następnie wybierani są pozostali członkowie Zarządu. Zarząd wybiera spośród swoich członków dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
  3. Funkcja Prezesa może być sprawowana przez tę samą osobę nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Głos Prezesa jest rozstrzygający w razie równego podziału głosów.
  5. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
  7. Posiedzenie Zarządu może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik posiedzenia może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywanie prawa głosu przed lub po lub w toku posiedzenia.

  1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) wykonywanie budżetu,
d) spełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
e) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
h) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
i) opracowanie i uchwalenie polityki rachunkowości,
j) podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz,
k) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa,
l) tworzenie sekcji tematycznych i powoływanie ich kierowników.

  1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają jednoosobowo: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik lub osoba upoważniona przez Zarząd, natomiast dokumenty finansowe jak i zaciąganie zobowiązań majątkowych, w tym zawieranie umów, podpisywane są przez dwie osoby: Skarbnika lub osobę upoważnioną przez Zarząd oraz Prezesa lub Wiceprezesa lub osobę upoważnioną przez Zarząd.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) prowadzenie kontroli działalności Towarzystwa przynajmniej raz w roku,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) nadzorowanie prawidłowości i celowości działalności finansowej Towarzystwa,
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
e) opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
f) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  2. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia skład spośród członków zwyczajnych Towarzystwa na czas do końca kadencji. Liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.
  3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
  4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik posiedzenia może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywanie prawa głosu przed lub po lub w toku posiedzenia.

Rozdział V. Majątek Towarzystwa

  1. Majątek Towarzystwa stanowią fundusze pochodzące ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z działalności statutowej, w tym działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział VI. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

  1. Zmiany w statucie podejmowane są większością 2/3 głosów Walnego Zebrania, ale przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. Projekt zmian statutu może być zgłoszony przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub grupę 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i powinien być rozesłany do wszystkich członków Towarzystwa.
  3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa zapada większością 3/4 głosów Walnego Zebrania, ale przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Projekt takiej uchwały musi być ogłoszony co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
  4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku.