Cele działania

GŁÓWNE CELE TOWARZYSTWA​

Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności
wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce.

NAUKA I OŚWIATA

Organizowanie i współorganizowanie otwartych seminariów i konferencji w celu propagowania wiedzy na temat promieniowania synchrotronowego i możliwości badawczych związanych z jego wykorzystaniem.

Organizowanie szkół dla młodych naukowców i studentów z udziałem wykładowców polskich jak i z zagranicznych laboratoriów wykorzystujących promienie synchrotronowe.

Zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli Towarzystwa.

ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

Pomoc w organizowaniu dostępu polskich naukowców do źródeł promieniowania synchrotronowego.

Utrzymywanie kontaktów naukowych z towarzystwami promieniowania synchrotronowego w innych krajach.

Popieranie i nagradzanie badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego.

Tworzenie sekcji i komisji do wykonywania określonych zadań.

POPULARYZACJA

Prowadzenie działalności popularyzującej przez publikacje, odczyty, kursy, wycieczki, wspieranie organizacji konkursów naukowych i edukacyjnych, itp.

Zbieranie i dostarczanie informacji na temat międzynarodowych szkół i spotkań dotyczących promieniowania synchrotronowego.

Organizowanie finansowej pomocy umożliwiającej młodym naukowcom uczestniczenie w międzynarodowych szkołach, konferencjach i spotkaniach.

Działalność wydawnicza.

0 +
CZŁONKÓW PTPS
0
KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (ISSRNS)
0
KONFERENCJI KRAJOWYCH
0
WYDANYCH BIULETYNÓW