Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN PRACY
Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

 (zatwierdzony przez Walne Zebranie PTPS w dniu 9. września 2020 r.)

 Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwana dalej Komisją, jest organem Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwanego dalej Towarzystwem.

§ 1.

 1. Komisja działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwanego dalej Statutem, który określa sposób jej wyboru, kompetencje oraz zasady uzupełniania składu Komisji jeśli  zajdzie taka potrzeba.

§ 2.

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwoływane jest przez najstarszego wybranego członka Komisji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
 2. Podczas pierwszego posiedzenia po wyborach Komisja w tajnym głosowaniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 3. Kandydują ci członkowie Komisji, którzy wyrażą na to zgodę.

§ 3.

 1. Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Posiedzenie Komisji musi być też zwołane na żądanie co najmniej dwóch jej członków.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami pomocniczymi uczestnicy posiedzenia winni otrzymać najpóźniej na osiem dni przed terminem posiedzenia.
 4. Członkowie Komisji nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu powinni zawiadomić o tym Przewodniczącego.
 5. Posiedzenie Komisji może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających kryteria określone w Statucie.

§ 4.

 1. W posiedzeniach Komisji biorą udział z głosem stanowiącym jej członkowie.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni przez prowadzącego posiedzenie członkowie Zarządu oraz inni członkowie PTPS.
 3. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Towarzystwa, jeżeli prowadzący posiedzenie zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja.

§ 5.

 1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Porządek obrad może ulec zmianie na wniosek Przewodniczącego lub członka Komisji, po przyjęciu zwykłą większością głosów.

§ 6.

 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Wniosek o przyjęcie sprawozdania wymaga uchwalenia bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie Komisji głosują osobiście.
 3. Sprawy personalne oraz wnioski o przyjęcie sprawozdania Zarządu wymagają głosowania tajnego.
 4. Komisja może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym w każdej sprawie.
 5. Podejmowanie uchwał jak i tajne głosowania Komisja może przeprowadzać elektronicznie.

§ 7.

 1. Posiedzenia Komisji protokołuje Sekretarz, który ponadto prowadzi inną dokumentację Komisji.
 2. W przypadku nieobecności Sekretarza protokolanta wyznacza prowadzący posiedzenie.
 3. Dyskutanci mają prawo wnosić o załączenie swego wystąpienia do protokołu in extenso.
 4. Przyjęty przez Komisję protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 5. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w dokumentacji Towarzystwa.

§ 8.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Walne Zebranie PTPS.