Nagroda PTPS

Nagroda 2024

Nagroda PTPS

REGULAMIN

 1. Celem nagrody jest popularyzacja oraz wyróżnienie badań w zakresie promieniowania synchrotronowego w tym laserów na swobodnych elektronach ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych przez krajowe ośrodki naukowe i badawcze oraz polskie uczelnie wyższe.
 2. Nagrody przyznawane są za badania w obszarze: fizyki, chemii, nauk o ziemi, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania synchrotronowego, oraz za prace i badania związane z konstrukcją źródeł promieniowania synchrotronowego i linii badawczych z nimi związanych.
 3. Kategorie, w których przyznawane są nagrody:
  Kategoria I: za rozprawę doktorską, obronioną na polskiej uczelni wyższej lub w krajowej jednostce naukowej w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2;
  Kategoria IIza publikację naukową lub przeglądową opublikowaną w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, w recenzowanym czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2. Nie będą rozważane tymczasowe wersje online;
  Kategoria IIIza dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub za inną działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego.
 4. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu nie częściej niż raz na dwa lata. Decyzję o naborze wniosków, każdorazowo podejmuje Zarząd a Prezes ogłasza szczegółowy terminarz danego naboru. Ogłoszenie decyzji Zarządu oraz terminarza naboru wniosków rozsyła się do wszystkich członków Towarzystwa oraz umieszcza się na stronie www.synchrotron.org.pl. Ogłoszenie harmonogramu następuje nie później niż 15 marca roku poprzedzającego konferencję ISSRNS.
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:
  1. w przypadku kategorii I – autor zgłaszanej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora w polskiej uczelni lub krajowej jednostce naukowej;
  2. w przypadku kategorii II –  pierwszy autor lub autor korespondencyjny posiadał afiliację w krajowym ośrodku badawczym lub w polskiej uczelni wyższej.
  3. w przypadku kategorii III – autor/autorzy dzieła lub osoba prowadząca działalność posiadała afiliację w krajowym ośrodku naukowym lub badawczym bądź w polskiej uczelni wyższej lub była emerytowanym pracownikiem krajowego ośrodka naukowego lub badawczego bądź polskiej uczelni wyższej.
 6. Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.
 7. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzymuje e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 8. Wnioski mogą składać indywidualnie lub grupowo specjaliści w obszarze badań zdefiniowanych w pkt. 2, w tym członkowie PTPS, sam autor publikacji lub rozprawy bądź promotor przewodu doktorskiego.
 9. Wniosek o nagrodę musi zawierać:
  1.  w przypadku kategorii I:
   • elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),
   • kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,
   • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);
  2. w przypadku kategorii II:
   • elektroniczną kopię publikacji
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
  3. w przypadku kategorii III:
   • elektroniczną kopię materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci), lub opis działalności popularyzatorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
 10. Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Kapituła może powołać ekspertów w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.
 11. Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie określonym harmonogramem konkursu. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Sekretarz PTPS, w możliwie krótkim czasie, pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.
 12. Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły. Laureat, a w przypadku publikacji/dzieła wieloautorskiego reprezentant zespołu, otrzymuje zaproszenie do wygłoszenia wykładu na konferencji ISSRNS organizowanej przez PTPS i zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 13. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Zarząd PTPS.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu PTPS z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Obowiązujący w tym konkursie harmonogram jest następujący:
 • do 30 września 2024 — nabór wniosków konkursowych.
  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku;
 • do 31 grudnia 2024 — ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody.
 
WAŻNE:
Nabór zgłoszeń do kategorii I i II Nagrody PTPS w ramach V edycji konkursu obejmuje prace z okresu od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku.

Nagroda 2022

Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę PTPS następującym laureatom:

W kategorii I: za rozprawę doktorską,

dr Katarzynie Małgorzacie Kosyl za rozprawę doktorską :

Structure and Disorder in Rare Earth Borates Ca3RE2(BO3)4: Diffraction Studies under Ambient Conditions and as a Function of Temperature”

Kategoria II: za publikację naukową, zespołowi autorów:

Joanna I. Loch, Barbara Imiołczyk, Joanna Śliwiak, Anna Wantuch, Magdalena Bejger, Mirosław Gilski i Mariusz Jaskólski, za artykuł :

Crystal structures of the elusive Rhizobium etli L-asparaginase reveal a peculiar active site.” opublikowany w Nature Communications (2021)12:6717

https://doi.org/10.1038/s41467-021-27105-x

Kategoria III: za dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub za inną działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego,

prof. dr hab. Wojciechowi Paszkowiczowi, za inicjatywę i wieloletnią pracę edytorską nad Biuletynem PTPS Synchrotron Radiation In Natural Science oraz nad materiałami pokonferencyjnymi PTPS, a także za aktywność związaną z upowszechnianiem wiedzy o badaniach synchrotronowych, w tym za zaangażowanie w przygotowanie skryptu oraz książki o technikach synchrotronowych.

dr inż. Joanna Czapla-Masztafiak, IFJ

dr Maciej Jankowski, ESRF

prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur, IChF PAN – Przewodniczący Kapituły

dr hab. Marcin Klepka, IF PAN

dr Edyta Piskorska-Hommel, INTiBS PAN

prof. UAM dr hab. Paweł Piszora, UAM

prof. PG dr hab.inż. Agnieszka Witkowska, PG

dr hab.inż. Anna Wolska, IF PAN – Sekretarz Kapituły

 

Nagroda PTPS

REGULAMIN

 1. Celem nagrody jest popularyzacja oraz wyróżnienie badań w zakresie promieniowania synchrotronowego w tym laserów na swobodnych elektronach ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych przez krajowe ośrodki naukowe i badawcze oraz polskie uczelnie wyższe.
 2. Nagrody przyznawane są za badania w obszarze: fizyki, chemii, nauk o ziemi, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania synchrotronowego, oraz za prace i badania związane z konstrukcją źródeł promieniowania synchrotronowego i linii badawczych z nimi związanych.
 3. Kategorie, w których przyznawane są nagrody:
  Kategoria I: za rozprawę doktorską, obronioną na polskiej uczelni wyższej lub w krajowej jednostce naukowej w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2;
  Kategoria IIza publikację naukową lub przeglądową opublikowaną w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, w recenzowanym czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2. Nie będą rozważane tymczasowe wersje online;
  Kategoria IIIza dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub za inną działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego.
 4. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu nie częściej niż raz na dwa lata. Decyzję o naborze wniosków, każdorazowo podejmuje Zarząd a Prezes ogłasza szczegółowy terminarz danego naboru. Ogłoszenie decyzji Zarządu oraz terminarza naboru wniosków rozsyła się do wszystkich członków Towarzystwa oraz umieszcza się na stronie www.synchrotron.org.pl. Ogłoszenie harmonogramu następuje nie później niż 15 marca roku poprzedzającego konferencję ISSRNS.
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:
  1. w przypadku kategorii I – autor zgłaszanej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora w polskiej uczelni lub krajowej jednostce naukowej;
  2. w przypadku kategorii II –  pierwszy autor lub autor korespondencyjny posiadał afiliację w krajowym ośrodku badawczym lub w polskiej uczelni wyższej.
  3. w przypadku kategorii III – autor/autorzy dzieła lub osoba prowadząca działalność posiadała afiliację w krajowym ośrodku naukowym lub badawczym bądź w polskiej uczelni wyższej lub była emerytowanym pracownikiem krajowego ośrodka naukowego lub badawczego bądź polskiej uczelni wyższej.
 6. Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.
 7. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzymuje e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 8. Wnioski mogą składać indywidualnie lub grupowo specjaliści w obszarze badań zdefiniowanych w pkt. 2, w tym członkowie PTPS, sam autor publikacji lub rozprawy bądź promotor przewodu doktorskiego.
 9. Wniosek o nagrodę musi zawierać:
  1.  w przypadku kategorii I:
   • elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),
   • kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,
   • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);
  2. w przypadku kategorii II:
   • elektroniczną kopię publikacji
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
  3. w przypadku kategorii III:
   • elektroniczną kopię materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci), lub opis działalności popularyzatorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
 10. Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Kapituła może powołać ekspertów w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.
 11. Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie określonym harmonogramem konkursu. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Sekretarz PTPS, w możliwie krótkim czasie, pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.
 12. Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły. Laureat, a w przypadku publikacji/dzieła wieloautorskiego reprezentant zespołu, otrzymuje zaproszenie do wygłoszenia wykładu na konferencji ISSRNS organizowanej przez PTPS i zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 13. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Zarząd PTPS.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu PTPS z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Obowiązujący w tym konkursie harmonogram jest następujący:
 • do 30 września 2022 — nabór wniosków konkursowych.
  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl lub e.piskorska@intibs.pl. Zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku;
 • do 31 stycznia 2022 — ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody.
 
WAŻNE:
Nabór zgłoszeń do kategorii I i II Nagrody PTPS w ramach IV edycji konkursu obejmuje prace z okresu
od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku.

Nagroda 2020

Kapituła Nagrody PTPS wyłoniła w 2020 roku następujących Laureatów:

 

Za publikację naukową lub przeglądową przyznano dwie równorzędne nagrody:

 1. Yves Kayser, Chris Milne, Pavle Juranić, Leonardo Sala, Joanna Czapla-Masztafiak, Rolf Follath, Matjaž Kavčič, Gregor Knopp, Jens Rehanek, Wojciech Błachucki, Mickaël G Delcey, Marcus Lundberg, Krzysztof Tyrała, Diling Zhu, Roberto Alonso-Mori, Rafael Abela, Jacinto Sá, Jakub Szlachetko,

Core-level nonlinear spectroscopy triggered by stochastic X-ray pulses

Nature Communications 10 (2019) 1

 

 1. M. Ślęzak, T. Ślęzak, P. Dróżdż, B. Matlak, K. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, M. Zając, J. Korecki

How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayers

Scientific Reports 9 (2019) 889

 

Za działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego przyznano nagrodę

Prof. Andrzejowi Kisielowi, Pierwszemu Prezesowi PTPS, za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji badań synchrotronowych w Polsce, a także za działania na rzecz udziału Polski w Europejskim Ośrodku Promieniowania Synchrotronowego oraz powstania Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie.

prof. Henryk Fiedorowicz , WAT

prof. Krystyna Jabłońska , IF PAN – Przewodnicząca Kapituły

prof. Zbigniew Kaszkur , IChF PAN

prof. Paweł Korecki , UJ

prof. Bronisław Orłowski , IF PAN

dr Zuzanna Pietralik -Molińska , UAM

dr Edyta Piskorska -Hommel , INTiBS PAN

prof. UAM dr hab. Paweł Piszora , UAM

prof. Wojciech Rypniewski , IChB PAN

prof. IF PAN dr hab. inż. Ryszard Sobierajski , IF PAN

dr inż. Wojciech Tabiś , AGH

prof. Przemysław Wachulak , WAT

prof. PG dr hab. inż. Agnieszka Witkowska , PG

dr hab. inż. Anna Wolska , IF PAN – Sekretarz Kapituły

Nagroda PTPS

REGULAMIN

 1. Celem nagrody jest popularyzacja oraz wyróżnienie badań w zakresie promieniowania synchrotronowego w tym laserów na swobodnych elektronach ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych przez krajowe ośrodki naukowe i badawcze oraz polskie uczelnie wyższe.
 2. Nagrody przyznawane są za badania w obszarze: fizyki, chemii, nauk o ziemi, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania synchrotronowego, oraz za prace i badania związane z konstrukcją źródeł promieniowania synchrotronowego i linii badawczych z nimi związanych.
 3. Kategorie, w których przyznawane są nagrody:
  Kategoria I: za rozprawę doktorską, obronioną na polskiej uczelni wyższej lub w krajowej jednostce naukowej w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2;
  Kategoria IIza publikację naukową lub przeglądową opublikowaną w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, w recenzowanym czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2. Nie będą rozważane tymczasowe wersje online;
  Kategoria IIIza dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub za inną działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego.
 4. Nagrody są przyznawane w drodze konkursu nie częściej niż raz na dwa lata. Decyzję o naborze wniosków, każdorazowo podejmuje Zarząd a Prezes ogłasza szczegółowy terminarz danego naboru. Ogłoszenie decyzji Zarządu oraz terminarza naboru wniosków rozsyła się do wszystkich członków Towarzystwa oraz umieszcza się na stronie www.synchrotron.org.pl. Ogłoszenie harmonogramu następuje nie później niż 15 marca roku poprzedzającego konferencję ISSRNS.
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:
  1. w przypadku kategorii I – autor zgłaszanej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora w polskiej uczelni lub krajowej jednostce naukowej;
  2. w przypadku kategorii II –  pierwszy autor lub autor korespondencyjny posiadał afiliację w krajowym ośrodku badawczym lub w polskiej uczelni wyższej.
  3. w przypadku kategorii III – autor/autorzy dzieła lub osoba prowadząca działalność posiadała afiliację w krajowym ośrodku naukowym lub badawczym bądź w polskiej uczelni wyższej lub była emerytowanym pracownikiem krajowego ośrodka naukowego lub badawczego bądź polskiej uczelni wyższej.
 6. Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.
 7. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzymuje e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 8. Wnioski mogą składać indywidualnie lub grupowo specjaliści w obszarze badań zdefiniowanych w pkt. 2, w tym członkowie PTPS, sam autor publikacji lub rozprawy bądź promotor przewodu doktorskiego.
 9. Wniosek o nagrodę musi zawierać:
  1.  w przypadku kategorii I:
   • elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),
   • kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,
   • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);
  2. w przypadku kategorii II:
   • elektroniczną kopię publikacji
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
  3. w przypadku kategorii III:
   • elektroniczną kopię materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci), lub opis działalności popularyzatorskiej,
   • krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
 10. Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Kapituła może powołać ekspertów w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.
 11. Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie określonym harmonogramem konkursu. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Sekretarz PTPS, w możliwie krótkim czasie, pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.
 12. Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły. Laureat, a w przypadku publikacji/dzieła wieloautorskiego reprezentant zespołu, otrzymuje zaproszenie do wygłoszenia wykładu na konferencji ISSRNS organizowanej przez PTPS i zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 13. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Zarząd PTPS.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu PTPS z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Obowiązujący w tym konkursie harmonogram jest następujący:
 • do 30 września 2020 — nabór wniosków konkursowych.
  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl lub agnieszka.witkowska@pg.edu.pl. Zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku;
 • do 31 stycznia 2021 — ogłoszenie decyzji Kapituły Nagrody.
 
WAŻNE:
Nabór zgłoszeń do kategorii I i II Nagrody PTPS w ramach III edycji konkursu obejmuje prace z okresu
od 1 kwietnia 2018 roku do 30 września 2020 roku.

Nagroda 2018

Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2018 roku następujących nagród:

Za pracę doktorską:

Bartosz Sekuła, za pracę doktorską zatytułowaną: “Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA)
w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym”

 

Za publikację naukową lub przeglądową:

A.J. Morgan, M. Prasciolu, A. Andrejczuk, J. Krzywinski, A. Meents, D. Pennicard, H. Graafsma,
A. Barty, R.J. Bean, M. Barthelmess, D. Oberthuer, O. Yefanov, A. Aquila, H. N. Chapman, S. Bajt
za publikację:
“High numerical aperture multilayer Laue lenses”, Scientific Reports 5:09892 (2015) [Zobacz więcej (DESY)] [Zobacz więcej (UwB)]

 

Za działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego:

Krystyna Ławniczak-Jabłońska, za zasługi w zorganizowaniu powrotu Polski do ESRF i udział Polski w hamburskim FEL.

Prof. W. Paszkowicz, IFPAN, przewodniczący

Dr hab. Mirosław Gilski, UAM

Prof. Bogdan Kowalski, IFPAN

Prof. Maciej Kozak UAM

Prof. Bronisław Orłowski, IFPAN

Dr Zuzanna Pietralik UAM

Prof. UAM dr hab. Paweł Piszora, UAM

Prof Wojciech Rypniewski, ICBPAN

Prof. Tomasz Story, IFPAN

Prof. Jacek Szade, UŚ

Dr hab Jakub Szlachetko, IFJPAN

Nagroda PTPS

REGULAMIN

 1. Nagrody przyznawane są za:

  – badania w dziedzinie fizyki i chemii fazy skondensowanej, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania generowanych w synchrotronach i laserach na swobodnych elektronach, oraz

  – badania związane z konstrukcją synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach.

 2. Kategorie, w których przyznawane są nagrody:
  1. za pracę doktorską, wykonaną (przynajmniej częściowo) i obronioną na polskiej uczelni lub w krajowej jednostce naukowej, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;
  2. za publikację naukową lub przeglądową w recenzowanym  czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;
  3. za dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub laserem na swobodnych elektronach lub za inną działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego.
 3. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, jeden raz w danym roku, autorom (zespołom złożonym z wszystkich autorów w przypadku prac wieloautorskich) za publikacje/dzieła datowane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania nagrody. W przypadku nagród za publikację (pkt. 2b) nie będą rozważane tymczasowe wersje online.
 4. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:
  a) w przypadku kategorii 2a – autor zgłaszanej pracy był doktorantem polskiej uczelni lub krajowej jednostki naukowej;
  b) w przypadku kategorii 2b i 2c –  przynajmniej jeden autor posiadał afiliację w Polsce.
  Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.
 5. Termin zgłaszania pracy do nagrody upływa z dniem 31 marca danego roku.
 6. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzymuje emailowe potwierdzenie otrzymania wniosku.
 7. Zgłosić pracę do nagrody mogą indywidualnie lub grupowo specjaliści w dziedzinie badań zdefiniowanych w pkt. 1, w tym członkowie PTPS, sam autor pracy lub promotor pracy doktorskiej.
 8. Zgłoszenie pracy do nagrody musi zawierać:
  a) w przypadku kategorii 2a:
  -elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli  praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),
  – kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,
  – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,
  – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);
  b) w przypadku kategorii 2b i 2c:
  –  elektroniczną kopię publikacji, czy serii artykułów, czy materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci),
  – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
 9. W terminie do 15 kwietnia danego roku Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Skład Kapituły będzie wyłaniany corocznie spośród członków Zarządu PTPS oraz ekspertów dobranych w danym roku w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.
 10. Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie do 15 czerwca danego roku. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Kapituła w tym samym terminie pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.
 11. Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na jednej z konferencji organizowanych przez  PTPS. Laureat zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 12. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Kapituła nagrody.

 

Nagroda 2017

Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2017 roku następujących nagród:

Za pracę doktorską, dwie równorzędne nagrody:

1. Tomasz Giela, za pracę doktorską zatytułowaną: „Mikroskopie elektronowe LEEM i PEEM 
     w badaniach powierzchni i nanostruktur”

2. Damian Paliwoda, za pracę doktorską zatytułowaną: „Intermolecular interactions in compressed crystals”

 

Za publikację naukową lub przeglądową:

W. Tabiś, Y. Li, M. Le Tacon, L. Braicovich, A. Kreyssig, M. Minola, G.Dellea, E. Weschke, M.J. Veit, 
M. Ramazanoglu, A.I. Goldman, T. Schmitt, G. Ghiringhelli, N. Barisic, M.K. Chan, C.J. Dorow, G. Yu, 
X. Zhao, B. Keimer, M. Greven, za publikację: 
“Charge order and its connection with Fermi-liquid charge transport in a pristine
high-Tc cuprate”, Nature Communication 5 (2014) 5875.

 

Za działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego:

Marek Stankiewicz, za zasługi związane z budową i uruchomieniem synchrotronu Solaris. 

prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz (przewodniczący)

prof. dr hab. Jacek Szade

prof. dr hab. Bogdan Kowalski

prof. UAM dr hab. Paweł Piszora

dr hab. inż.  Agnieszka Witkowska

prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

prof. dr hab. Andrzej Maziewski

prof. dr hab. Bogdan Pałosz

prof. IFPAN dr hab. Jerzy Pełka 

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

prof. dr hab. Adam Patkowski

prof. dr Paweł Grochulski

Nagroda PTPS

REGULAMIN

 1. Nagrody przyznawane są za:

  – badania w dziedzinie fizyki i chemii fazy skondensowanej, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania generowanych w synchrotronach i laserach na swobodnych elektronach, oraz

  – badania związane z konstrukcją synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach.

 2. Kategorie, w których przyznawane są nagrody:
  1. za pracę doktorską, wykonaną (przynajmniej częściowo) i obronioną na polskiej uczelni lub w krajowej jednostce naukowej, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;
  2. za publikację naukową lub przeglądową w recenzowanym  czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;
  3. za dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub laserem na swobodnych elektronach lub za inną działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego.
 3. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, jeden raz w danym roku, autorom (zespołom złożonym z wszystkich autorów w przypadku prac wieloautorskich) za publikacje/dzieła datowane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania nagrody. W przypadku nagród za publikację (pkt. 2b) nie będą rozważane tymczasowe wersje online.
 4. Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:
  a) w przypadku kategorii 2a – autor zgłaszanej pracy był doktorantem polskiej uczelni lub krajowej jednostki naukowej;
  b) w przypadku kategorii 2b i 2c –  przynajmniej jeden autor posiadał afiliację w Polsce.
  Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.
 5. Termin zgłaszania pracy do nagrody upływa z dniem 31 marca danego roku.
 6. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl. Zgłaszający otrzymuje emailowe potwierdzenie otrzymania wniosku.
 7. Zgłosić pracę do nagrody mogą indywidualnie lub grupowo specjaliści w dziedzinie badań zdefiniowanych w pkt. 1, w tym członkowie PTPS, sam autor pracy lub promotor pracy doktorskiej.
 8. Zgłoszenie pracy do nagrody musi zawierać:
  a) w przypadku kategorii 2a:
  -elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli  praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),
  – kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,
  – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,
  – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);
  b) w przypadku kategorii 2b i 2c:
  –  elektroniczną kopię publikacji, czy serii artykułów, czy materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci),
  – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.
 9. W terminie do 15 kwietnia danego roku Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Skład Kapituły będzie wyłaniany corocznie spośród członków Zarządu PTPS oraz ekspertów dobranych w danym roku w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.
 10. Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie do 15 czerwca danego roku. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Kapituła w tym samym terminie pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.
 11. Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na jednej z konferencji organizowanych przez  PTPS. Laureat zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.
 12. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Kapituła nagrody.