Regulamin Pracy Zarządu

REGULAMIN PRACY
Zarządu
Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego

 (zatwierdzony przez Walne Zebranie PTPS w dniu 9. września 2020 r.)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwany dalej Zarządem, jest organem Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwanego dalej Towarzystwem. Zarząd jest uprawniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, chyba że Statut Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, zwanego dalej Statutem, stanowi inaczej.

§ 1.

 1. Zarząd działa na podstawie Statutu, który określa sposób jego wyboru, kompetencje oraz zasady uzupełniania składu Zarządu jeśli zajdzie taka potrzeba.

§ 2.

 1. Podczas pierwszego posiedzenia po wyborach, które odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników wyborów, Zarząd wybiera w głosowaniu tajnym dwóch Vice-Prezesów, Skarbnika i Sekretarza spośród wybranych przez Walne Zebranie członków Zarządu.
 2. Pozostałym członkom Zarządu, Prezes powierza koordynację wybranych działań Towarzystwa.

§ 3.

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Towarzystwa lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Posiedzenie Zarządu musi być też zwołane na żądanie co najmniej trzech jego członków.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni przez prowadzącego posiedzenie członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni goście.
 4. Prezes Towarzystwa lub osoba przez niego upoważniona, ustala termin i program posiedzenia.
 5. Termin jak i program posiedzenia przesyłane są do wszystkich członków Zarządu i osób zaproszonych najpóźniej trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
 6. Posiedzenie Zarządu może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających kryteria określone w Statucie.

§ 4.

 1. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od przyjęcia porządku obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad można zgłaszać prowadzącemu posiedzenia tylko przed jego rozpoczęciem.
 3. W punktach określanych jako „sprawy bieżące” i „wolne wnioski” nie podejmuje się uchwał.

§ 5.

 1. We wszystkich głosowaniach podczas posiedzenia Zarządu lub z wykorzystaniem głosowania elektronicznego, mogą wziąć udział tylko członkowie Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw personalnych, w których obowiązuje głosowanie tajne.
 3. Głosowanie tajne zarządza się również, gdy zostanie zgłoszony taki wniosek i uzyska dodatkowe poparcie co najmniej jednego członka Zarządu biorącego udział w posiedzeniu.

§ 6.

 1. Sekretarz Towarzystwa sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu.
 2. W przypadku nieobecności Sekretarza protokolanta wyznacza prowadzący posiedzenie.
 3. Protokół zawiera opis przebiegu posiedzenia oraz treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania w sprawie ich przyjęcia.
 4. Protokół wraz z załącznikami, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd, podpisuje Sekretarz i przechowuje go w dokumentacji Towarzystwa.
 5. Sekretarz ponadto prowadzi dokumentację Zarządu i Towarzystwa oraz przygotowuje sprawozdania z działalności Towarzystwa.

§ 7.

 1. Skarbnik Towarzystwa prowadzi dokumentację finansową Towarzystwa, nadzoruje wykonywanie budżetu Towarzystwa oraz przygotowuje sprawozdania finansowe z działalności Towarzystwa.

§ 8.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Walne Zebranie PTPS.