Regulamin e-głosowania

Regulamin głosowania elektronicznego PTPS

(uchwalony przez Zarząd PTPS w dniu 3. sierpnia 2020 r.)

§ 1.

Walne Zebranie lub Zarząd PTPS podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu głosowania elektronicznego drogą internetową, o czym zostają powiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 2.

W głosowaniu elektronicznym może wziąć udział każdy członek zwyczajny i honorowy Towarzystwa.

§ 3.

Zarząd każdorazowo powołuje Komisję ds. głosowania elektronicznego zwaną dalej Komisją.

§ 4.

Komisja ustala harmonogram głosowania i treść karty do głosowania.

§ 5.

Zawiadomienie o ustalonym harmonogramie oraz treść karty do głosowania zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa oraz rozsyłane są drogą elektroniczną do wszystkich uprawnionych przed terminem głosowania zgodnie z harmonogramem.

§ 6.

Jeśli głosowanie dotyczy wyboru władz Towarzystwa zawiadomienie, o którym mowa w § 5. rozsyłane jest nie później niż dwa tygodnie przed terminem głosowania.

§ 7.

Komisja wysyła uprawnionym dane pozwalające na dostęp do elektronicznego systemu głosowania w przeddzień głosowania.

§ 8.

Każdy uprawniony może oddać tylko jeden głos. Głosowanie jest bezpośrednie, a jeśli dotyczy spraw osobowych jest także tajne.

§ 9.

Głos jest ważnie oddany, jeśli poprawnie wypełniona karta do głosowania zostanie zarejestrowana w systemie do głosowania w terminie ustalonym i ogłoszonym przez Komisję.

§ 10.

Obliczenie wyników głosowania następuje na posiedzeniu Komisji, które odbywa się nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zakończonym głosowaniu.

§ 11.

Posiedzenie Komisji może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Komisji może wypowiadać się w toku posiedzenia.

§ 12.

Wynik głosowania ogłaszany jest na stronie internetowej Towarzystwa najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu obliczania głosów przez Komisję.

§ 13.

Protesty wyborcze mogą być zgłaszane w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 14.

Komisja sporządza protokół ze swoich prac i przekazuje go Zarządowi Towarzystwa, po czym następuje samoczynne rozwiązanie się Komisji.