Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM w synchrotronie Solaris

W zeszłym tygodniu sukcesem zakończono proces instalacji mikroskopu fotoelektrycznego PEEM na linii eksperymentalnej PEEM/XAS. Pierwszy raz w polskim synchrotronie użyto promieniowania synchrotronowego do uzyskania obrazowania z chemiczną i magnetyczną zdolnością rozdzielczą. W wyniku intensywnych pomiarów spektroskopowych XAS przetestowano kilka próbek eksperymentalnych. Najbardziej spektakularną była strukturyzowana próbka permaloju na podłożu krzemowym z przekładką Co pokrytą ochronną warstwą aluminium (1nm Al / 2nm NiFe / 20nm Co / Si). Na powierzchni próbki znajdowały się różne nano- i mikrostruktury otrzymane metodą litograficzną, które wykazywały bogatą magnetyczną strukturę domenową.

S jak Solaris. Powyższe obrazy magnetyczne były zbierane na linii L3 żelaza dla energii promieniowania 706.8eV.Po lewej obraz XAS zbierany z polaryzacją liniową. Po prawej obraz różnicowy XMCD domen magnetycznych. Pole widzenia to 75μm.